Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for læggekartofler fra Kartoffelcentralen.dk

Enhver levering af kartofler, herunder læggekartofler fra Kartoffelcentralen.dk sker på nærværende salgs- og leve­ringsbetingelser, medmindre andet fremgår af særskilt skriftlig aftale eller den af sælger fremsendte ordrebekræftelse. Betingelserne er også gældende for fremtidige leverancer, uden at det er nødven­digt med forøget tilkendegivelse heraf overfor køber. Betingelserne går forud og tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af køber, medmindre andet fremgår af den af Kartoffelcentralen.dk fremsendte ordrebekræftelse.

Indgåelse:

Kartoffelcentralen.dk bliver tidligst forpligtet ved de af Kartoffelcentralen.dk erklæringer og generelle tilbudsskrivelser, uanset hvorledes disse betegnes, når Kartoffelcentralen.dk har afsendt sin ordrebekræftelse. Kartoffelcentralen.dk er berettiget til ved henven­delse fra køber og indtil en ordrebekræftelse er kommet til købers kundskab, at tilbagekalde de af Kartoffelcentralen.dk fremsendte erklæringer.

Betalingsbetingelser:

Betaling for private: Betaling skal foretages med VisaDankort. Betaling med VisaDankort foregår gebyrfrit for dig som kunde.

Betaling for erhvervskunder: Betalingsbetingelser er kontant i henhold til ordrebekræftelse.
Fra forfaldsdato er sælger berettiget til en morarente på 1,5% pr. måned. Herudover er sælger beret­tiget til at beregne sig et rykkergebyr på kr. 150,00 pr. afsendt rykker. Køber er forpligtiget til at be­tale eventuelle inkassoomkostninger, svarende til de omkostninger, som Kartoffelcentralen.dk pålægges af dennes advokat.
Køber er ikke berettiget til at anvende købesummen eller en del heraf til modregning, ligesom købers reklamation ikke berettiger køber til at tilbageholde købesummen.

Fortrydelsesret:

Der ydes ingen fortrydelsesret, da der er tale om levnedsmidler. Denne undtagelse fra fortrydelsesretten ved salg af levnedsmidler på internettet beskrives af Forbrugerombudsmanden under Begrænsning og undtagelser til fortrydelsesretten.

Håndtering af personoplysninger:

Vi bruge dit navn, postadresse og email-adresse for at kunne levere din bestilling og sende dig ordrebrkræftelse pr. e-mail. Disse oplysninger videresælges/videregives ikke til tredjemand. Vi bruger kun oplysningerne i vores markedsføring til dig, hvis du udtrykkeligt har givet din accept til dette. Dine oplysninger vil blive gemt i vores kundekartotek, men du kan når som helst få dem blive slettet ved at sende en e-mail til os. Find e-mail-adressen på vores kontaktside.

Din sikkerhed som kunde er meget vigtig for os, og vi har sørget for, at du ikke løber nogen som helst risiko ved at handle med dit betalingskort hos os. Vi opbevarer ikke dine kortoplysninger – de bliver kun benyttet til at udføre selve betalingen. Under betalingen benytter vi en sikker og krypteret SSL-forbindelse, der sikrer, at ingen andre kan få fat i dine oplysninger. Betalingerne håndteres af Wannafinds sikre betalinsggateway i samarbejde med PBS.

Priser:

Priser for private ved handel på webshop: Alle priser er oplyst inkl. moms, gebyr for betaling med af dankort.

Generelle betingelser for priser ved erhvervshandel: Alle priser, herunder priser i henhold til de af Kartoffelcentralen.dk udarbejdede prislister og tilbudsskrivelser, er, medmindre andet er aftalt, eksklusiv moms. Priserne er afhentet fra lager hos de læggekartoffelavle­re, med hvem Kartoffelcentralen.dk indgået aftale om levering. For læggekartofler leveret fra producenter udenfor Danmark er prisen afhentet fra lager i henhold til ordrebekræftelse.
Prisen er, medmindre andet er aftalt eksklusiv forædler, omsætnings- og produktionsafgift samt øvri­ge offentlige afgifter.
Såfremt der i tiden frem til levering pålægges leverancen offentlige afgifter, eller sker der ændringer i Kartoffelcentralen.dk ’s leverandørs pris, er Kartoffelcentralen.dk berettiget til at regulere prisen for sådanne dokumenterede omkost­ningsstigninger.

Levering fra webshop:

Kartoflerne leveres med GLS Pakketransport.
Afhentning på et af GLS´s pakkeudleveringssteder. Ved bestilling vælges afhentningssted. Mobiltelefonnummer skal indtastes ved bestilling, da der sendes SMS, når kassen er klar til afhentning. Kasserne vil ikke blive afsendt, hvis der er udsigt til frost med deraf følgende risiko for skade på kartoflerne. Prisen for levering er inkluderet i prisen på produkterne.

Fuldmagt:

Ingen selvstændig person/selskab, så som læggekartoffelavlere, agent, repræsentant eller mægler, er bemyndiget til at forpligte Kartoffelcentralen.dk skriftlig aftale herom.

Forventet misligholdelse:

Hvis der opstår usikkerhed om købers betalingsevne, herunder som følge af restance overfor Kartoffelcentralen.dk er Kartoffelcentralen.dk berettiget til som vilkår for levering at kræve sikkerhedsstillelse.

Ved købers misligholdelse er Kartoffelcentralen.dk berettiget til at standse yderligere leveringer samt til at annullere såvel tidligere givne tilsagn om betalingsfrister som leveringer vedrørende alle samhandelsforhold.

Anvendelse:

Uden Kartoffelcentralen.dk´s skriftlige accept må læggekartoflerne ikke videresælges eller gøres til genstand for pro­duktion af læggekartofler til videresalg.

Reklamations- og undersøgelsespligt:

Køber er pligtig til at undersøge de modtagne læggekartofler straks ved afhentning i henhold til ordrebekræftelse.

Konstaterer køber en mangel ved de leverede læggekartofler, er køber forpligtet til at reklamere overfor Kartoffelcentralen.dk senest 8 dage efter, at manglen har kunnet konstateres. Overholder køber ikke den an­førte frist, fortaber han retten til at gøre manglen gældende.

Efterlevering/ombytning m.v.:

Ved berettiget reklamation har Kartoffelcentralen.dk ret til at efterlevere manglende kvantum, og ved kvalitetsmangler eller ved fejllevering ombytte de leverede kartofler. Ønsker Kartoffelcentralen.dk ikke at ombytte eller foretage efterle­vering, tager Kartoffelcentralen.dk dennes valg de leverede læggekartofler tilbage eller giver køber et afslag i købesummen.

Køber er ikke berettiget til at returnere leverede læggekartofler uden Kartoffelcentralen.dk’s samtykke.

Kartoffelcentralen.dk´s ansvar:

I tilfælde af faktiske mangler samt forsinkelse er Kartoffelcentralen.dk alene ansvarlig, såfremt manglen eller forsinkel­sen kan tilregnes Kartoffelcentralen.dk som grov uagtsomt.

Kartoffelcentralen.dk er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt dette skyldes en hindring udenfor Kartoffelcentralen.dk´s kontrol så som, men ikke begrænset til krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lock-out, eksport- eller importforbud, embargo, ændring i offentligretlige foreskrifter for leve­ring af læggekartofler, forsinket eller mangelfuld levering af læggekartofler fra AKV’s egne læggekar­toffelavlere eller udenlandske kontraktpartnere, reduceret levering pga. kassation, mangel på energi eller transportmuligheder eller svigt i transportmuligheder og ved vedvarende Frostvejr.

Så snart en hindring er ophørt, er hver af parterne forpligtiget ifølge Kartoffelcentralen.dk´s ordrebekræftelse, med­mindre Kartoffelcentralen.dk forinden har hævet aftalen. En hindring på mere end en måned, berettiger hver af par­terne til at hæve aftalen.

Såfremt Kartoffelcentralen.dk ikke eller ikke fuldt ud kan levere den eller de læggekartoffelsorter, som er omtalt i or­drebekræftelsen, er Kartoffelcentralen.dk berettiget til at udskifte dem med lignende sorter.

Kartoffelcentralen.dk kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for drifts- og indtægtstab, avancetab, længe­revarende skade som følge af sygdomme eller andre mangler ved de leverede læggekartofler samt lignende indirekte tab.

Produktansvar:

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i henhold til Produktansvarsloven. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, kan Kartoffelcentralen.dk ikke pålægges ansvar. Kartoffelcentralen.dk kan ikke gø­res ansvarlig for avancetab eller andet indirekte tab i det omfang, at dette ikke følger af de ufravigeli­ge retsregler. Kartoffelcentralen.dk´s ansvar efter disse regler kan fra andet end personskade aldrig overstige kontrakt­summen.

I tilfælde, hvor Kartoffelcentralen.dk holdes ansvarlig udover det ovenfor anførte ansvar, skal køber tilsvarende holde Kartoffelcentralen.dk skadesløs herfor. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge for samme domstol eller voldgift, som behandler Kartoffelcentralen.dk´s produktansvar.

Ejendomsforbehold:

Kartoffelcentralen.dk sig ejendomsretten til det leverede, indtil hele købesummen tillige med renter og omkostninger m.v. er betalt.

Lovvalg og værneting:

Værneting er efter Kartoffelcentralen.dk´s valg Retten i Holstebro eller købers hjemting. Kontraktforholdet mellem Kartoffelcentralen.dk og køber skal bedømmes efter Dansk Ret.

Angivelser:

De i disse leveringsbetingelser angivne overskriftsangivelser er alene udarbejdet med henblik på over­skuelighed og er ikke selvstændigt retsskabende.

Scroll to Top